بخش بازرگانی

برنج دمسیاه اعلاء مینودشت هر کیلو 125000ریال – ترشی هفت بیجار نازپرور دبه ای 10کیلو 400000ریال- چای بهرنگ گیلان کیلویی 280000ریال- ترشی انار ملس کیلویی 230000ریال