املاک

بسمه تعالی

پروژه زیرسازی وبتن ریزی بخشی از زمینهای مزرعه شماره 1 دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان که توسط بخش مسکن شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان واعضاء هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان انجام پذیرفته شده است