خرید سهام

سلام پیشنهاد خرید سهام به قیمت 36000 تومان توسط سهامداران ارائه شده است سهامداران دیگر قیمت پیشنهادی خود را اعلام فرمایند