فروش سهام

بسمه تعالی
با سلام تعداد 30 برگه سهام به قیمت هر سهم 35000 تومان قابل عرضه وانتقال می باشد لذا متقاضیان می توانند درخواست خرید خود را به شرکت اعلام نمایند

بسمه تعالی
با سلام تعداد سهام عرضه شده جهت فروش واگذار گردید . 97/9/29

بسمه تعالی
با سلام تعداد 51 برگ سهام 51 برگ سهام به قیمت 35000 تومان قابل عرضه وانتقال می باشد لذا متقاضیان درخواست خود را به شرکت ثبت ورسال نمایند