اطلاعیه ها

[1]تاریخ انتشارنوبت دوم   97/8/28              آگهي دعوت مجمع عمومي  عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

 جلسه مجمع عمومي عادی بطورفوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني چندمنظوره کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در ساعت 14 روز شنبه  به مورخ 97/9/10 در محل تالار خلیج فارس دانشگاه   به آدرس : گرگان – میدان بسیج- پردیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان – تالار استاد خلیج فارس تشكيل مي‌گردد لذا از كليه اعضاء محترم تعاونی دعوت بعمل  مي آید جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:

1-گزارش هیات مدیره وبازرس

2-طرح وتصویب صورتهای مالی سال 1396

3-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 97

           4-انتخا ب عضوعلی البدل هیات مدیره جهت ترمیم هیات مدیره

5- انتخاب یکنفر بازرس اصلی و  یکنفربازرس علی البدل

لازم به  يادآوري است كه :

  * اعضايي كه بنا به دلايلي نمي توانند در مجمع مذكور شركت نمايند مي توانند حق خود را جهت حضور و دادن راي در این مجمع به يك نماينده تام الاختيار خود واگذار نمايند هر نفر عضو حداکثر نمایندگی 2 نفر عضو و هر غیر عضو نمایندگی فقط یک عضو را به همراه داشته باشد و حضور توأم عضو و نماينده تام‌الاختيار وي در مجمع عمومي ممنوع است.عضو و نماینده وی در مجمع می بایست از تاریخ  26/8/97لغایت9/9/97   از ساعت 8صبح  لغایت 13  تواماٌ به دفتر شرکت به آدرس  : گرگان- بلوارکاشانی – کاشانی هفتم – ابتدای گلبهار- روبروی وانت تلفنی تکبارجهت تائید نمایندگی خود مراجعه نمایند.

تذکر: وکالتنامه هایی که  مشخصات کامل وکالت دهنده و وکالت گیرنده تکمیل نگردیده باشد مورد پذیرش قرار نگرفته و ابطال خواهند گردید. 

* به همرا ه داشتن کارت شناسایی عکس دار معتبر جهت احراز هویت اعضاء و  نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی است.

* این جلسه با حضور هرتعداد نفر از اعضاء و نمایندگی های آنان رسمیت خواهد یافت.

* متقاضیان جهت ثبت نام در هیات مدیره وبازرس شرکت برای انتخاب 3نفر عضو عل البدل هیات مدیره و1نفر بازرس اصلی و 1نفر بازرس علی البدل درخواست کتبی خود را به دفتر شرکت تحویل نمایند    

                                                                     هيات مديره شركت تعاوني

                                                                             مهرو امضاء

[1]              

دیدگاه‌تان را بنویسید: