اطلاعیه تغییر آدرس شرکت

بسمه تعالی                                                                بدینوسیله به اطلاع سهامداران شرکت میرساند آدرس دفتر شرکت از خیابان پاسداران -کوچه استادیوم ورزشی -مجتمع پاسارگاد طبقه 4به آدرس زیر : … بیشتر بخوانیداطلاعیه تغییر آدرس شرکت